Algemene voorwaarden Hurkmans groep Pagina 1 van 3 v 3.0. 1-11-2023

Algemene Bedrijfsvoorwaarden Hurkmans Groep, bestaande uit de volgende bedrijven:
 BEJA bv KVK 72398043
 Hurkmans Transport b.v. KVK 17074910
 Conovation b.v. KVK 23023580
 Betonal b.v. KVK 17091933
 Silomix b.v. KVK 63926962

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden (waaronder diensten) die door de bovenstaande bedrijven worden
aangeboden, alle hierna in de Algemene Voorwaarden gezamenlijk aangeduid als “Hurkmans”.
2. Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts indien deze door Hurkmans schriftelijk zijn aanvaard en gelden
uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien éénmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontacteerd, zijn de Algemene Voorwaarden zonder uitzondering
ook van toepassing op toekomstige door Hurkmans af te geven offertes en opdrachtbevestigingen en toekomstige overeenkomsten met
Hurkmans.
5. Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchvoorwaarden en/of –condities.
a. Bij nationaal vervoer over de weg: De Algemene Vervoerscondities (AVC 2002)
b. Bij internationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag, aangevuld door de AVC 2002.
c. Op alle werkzaamheden (waaronder diensten) en overeenkomsten van koop en verkoop zijn van toepassing de Logistieke Service
Voorwaarden (LSV) 2014, met uitsluiting van artikel 14 – zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014
onder nummer 28/2014 – en in aanvulling daar op deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden Hurkmans. Op grond van art. 2 lid 4 en 5 LSV
zijn op expeditiewerkzaamheden in enge zin (doen vervoeren) en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse
Expeditievoorwaarden, met uitsluiting van artikel 23.
6. Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of -condities strijdig zou zijn met een bepaling van de
Algemene Voorwaarden, gaat deze bepaling van de Algemene Voorwaarden voor.
Artikel 2 – Dieselclausule
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de afgegeven vervoerstarieven gebaseerd op een dieselprijs van maximaal € 1,44 cent per
liter. Indien de gemiddelde brandstofprijs van de voorafgaande maand X% hoger is, heeft Hurkmans de optie op de vrachtprijs met X * 30%
te verhogen. Leidend zijn de adviesprijzen zoals gepubliceerd op Evofenedex.
Voor handelsartikelen die franco geleverd worden, gelden vaste jaarprijzen of aangepaste brandstofclausules waarbij het wegingspercentage
per product aangepast kan worden.
Artikel 3: Levertijd en leverplaats
1. De overeengekomen dan wel opgegeven (af)levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Enkele overschrijding van de levertijd levert daarom geen verzuim op aan de zijde van Hurkmans en kan derhalve niet
leiden tot enige schadeplichtigheid. De overeenkomst kan wegens overschrijding van de levertijd niet worden ontbonden, tenzij Hurkmans
niet levert binnen een na afloop van de levertijd schriftelijk door opdrachtgever aangezegde redelijke termijn.
2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Hurkmans van, onder andere van opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk
bescheiden, gegevens, vergunningen, zaken en dergelijke;
c. de dag van ontvangst door Hurkmans van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
3. Levering vindt plaats af fabriek (ex works). Als moment van aflevering geldt in alle gevallen het ter beschikking stellen ten behoeve van
transport – al dan niet door Hurkmans – van de zaken ten behoeve van opdrachtgever.
4. Ingeval opdrachtgever zaken die conform de overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt,
komen alle door Hurkmans in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en
opslag voor rekening van opdrachtgever. Risico-overgang heeft eveneens plaats op het moment dat Hurkmans de zaken conform de
overeenkomst ter aflevering aanbiedt, doch opdrachtgever deze om welke reden dan ook niet afneemt.
5. De leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke de uitvoering van de overeenkomst door niet aan Hurkmans te
wijten omstandigheden wordt vertraagd of bemoeilijkt. De verplichting tot levering kan worden opgeschort zolang opdrachtgever nog aan
enige verplichting jegens Hurkmans moet voldoen.
6. Vertraging in de levering of in het verrichten van diensten zal opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst, of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting.
7. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de
duur van de vertraging die aan de zijde van Hurkmans ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door opdrachtgever aan enige uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
Algemene voorwaarden Hurkmans groep Pagina 2 van 3 v 4.0. 1-11-2023
8. Hurkmans behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, het recht voor, levering of het verlenen van diensten, in gedeelten te
doen plaatsvinden. Indien zodanige levering of diensten geacht zullen worden te zijn gedaan of verricht ingevolge afzonderlijke
overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden op elk van die overeenkomsten van toepassing.
9. Onverschillig wat ten aanzien van vrachten en andere kosten is overeengekomen en wie voor verzending zorgt, gaat het risico voor het
gekochte steeds over op opdrachtgever bij het verlaten van de producten af fabriek en/of magazijn.
Artikel 4: Wachttijden
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, hanteert Hurkmans standaard laad-, en lostijden van 1,5 uur. Mocht het laden of lossen langer
duren door redenen die wij zelf niet kunnen beheersen, dan worden wachtkosten per beginnend kwartier in rekening gebracht á € 70,- per
uur. De wachttijd gaat in op het moment dat het voertuig aangekomen is op het laad,- of losadres. Deze tijden staan vermeld op de
vrachtbrief.
Artikel 5: Mengen op samenstelling en restproducten
1. Indien Hurkmans zich verbindt tot het mengen van zaken conform specificaties van de opdrachtgever, kan Hurkmans op verzoek van de
opdrachtgever een monster en afweegstaat leveren vóór aflevering van de gemengde goederen. Opdrachtgever is gehouden dit monster te
controleren op conformiteit volgens de opgegeven specificatie.
2. Elke vorm van aansprakelijkheid voor geleverde gemengde zaken nadat deze (al dan niet gezamenlijk met andere zaken) zijn verwerkt en/of
onderdeel zijn gemaakt van een andere zaak en/of in een andere zaak zijn geplaatst en/of anderszins zijn aangepast, verwerkt en/of zijn
aangetast is in alle gevallen uitgesloten.
3. Hurkmans biedt silo capaciteit aan waarbij de silo leeg doch ongereinigd wordt aangeboden. Hurkmans kan niet aansprakelijk gehouden
worden voor minimale verontreiniging van de grondstoffen als het gevolg van het wisselen van een product in een silo.
4. Opdrachtgever dient bij het mengen op samenstelling een nader door Hurkmans op te geven extra volume af te geven in verband met het
‘spoelen’ van de mengmachine. Het spoelen van de installatie verkleint de kans op contaminatie en wordt uitgevoerd op verzoek van de
klant. Het spoelproduct wordt voor rekening van opdrachtgever afgevoerd als afvalproduct.
5. Hurkmans behandelt en verwerkt de aangeboden zaken volgens vooraf afgesproken procedures. Hurkmans kan derhalve niet aansprakelijk
gehouden worden voor risico’s voor contaminatie die als gevolg van deze procedures ontstaan.
6. Eventuele restproducten worden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever afgevoerd als afvalproduct, opgenomen in een big bag of
een andere verpakkingseenheid en wederom ter keuze van de opdrachtgever
a. afgeleverd bij opdrachtgever;
b. afgeleverd bij een door de opdrachtgever aan te wijzen derde;
c. voor risico en rekening van de opdrachtgever opgeslagen.
Artikel 6: Laden van silogoederen
1. Hurkmans stelt laadcapaciteit beschikbaar voor de maximaal toelaatbare terreingewichten geldende in het land van lading. Indien deze
maximale laadcapaciteit beperkt wordt door de opdrachtgever, kan Hurkmans ondervracht in rekening brengen. De ondervracht wordt in
rekening gebracht bij afwijkingen boven 200kg en bedragen het transporttarief x het verschil tussen het bruto gewicht en het maximaal
toelaatbaar gewicht.
2. Silovrachten worden vervoerd met bulkopleggers welke ingezet worden voor het bouwstoffenvervoer. Onderlossers worden leeg, doch
ongereinigd aangeboden. Kip-silo’s kunnen veegschoon of gespoeld aangeboden worden tegen meerprijs.
3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijke laadinstallatie met volmelder en automatische afsluiter. Indien auto’s overladen
worden, kan Hurkmans de kosten, bestaande uit o.a reinigingskosten en vertragingskosten verhalen op de opdrachtgever.
Artikel 7: Lossen van silogoederen
1. Hurkmans is niet aansprakelijk voor de volgende incidenten indien de opdrachtgever of ontvanger in gebreke is gebleven bij het organiseren
van de juiste preventieve maatregelen zoals in dit artikel zijn beschreven.
2. Lossen in een verkeerde silo.
De chauffeur van Hurkmans meldt zich met de vrachtbrief waarop schriftelijk wordt genoteerd in welke silo gelost moet worden. De
ontvanger is verantwoordelijk voor het deugdelijk aangeven van een silo identificatie die overeenkomt met de instructie op de vrachtbrief.
Zonder schriftelijke aantekening op de vrachtbrief en/of deugdelijke identificatie op de silo kan Hurkmans niet aansprakelijk gehouden
worden voor een foute silokeuze door Hurkmans en de daaruit voortvloeiende kosten.
3. Overladen van een silo. De opdrachtgever en ontvanger zijn verantwoordelijk voor deugdelijke beveiligingssystemen die voorkomen dat een
silo overladen wordt. Deze omvatten ten minste een goed werkende volmelder en een automatische afsluiter. Indien deze
voorzorgsmaatregelen niet in orde zijn, kan Hurkmans niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schades als gevolg van het
overladen van de silo.
4. Schade aan de silo: De opdrachtgever en ontvanger zijn verantwoordelijk voor deugdelijke beveiligingssystemen ter voorkoming van schade
aan de silo en ter garantie van de veiligheid van onze werknemers. Deze beveiligingssystemen omvatten ten minste:
a. Een goed werkende luchtfilter
b. Een goed werkend overdrukventiel
c. Een deugdelijke vulleiding voorzien van een goede koppeling.
Indien deze voorzorgsmaatregelen niet in orde zijn, kan de opdrachtgever of ontvanger Hurkmans niet aansprakelijk stellen voor
eventuele schades aan de silo, overige installaties en reinigingskosten als gevolg van een schade aan de silo of losinrichting.
Algemene voorwaarden Hurkmans groep Pagina 3 van 3 v 4.0. 1-11-2023
5. Schade aan materieel en personeel van Hurkmans door bovengenoemde incidenten zijn voor rekening voor de opdrachtgever. Deze kunnen
bestaan uit, maar zijn niet uitgesloten tot reinigingskosten van het voertuig, letselschade, vertragingsschade en materiele schade aan het
voertuig.
6. Indien opdrachtgever en ontvanger verschillende partijen zijn, dan dient de opdrachtgever deze algemene voorwaarden bij de ontvanger te
bedingen. Verder vrijwaart de opdrachtgever Hurkmans voor aanspraken van derden, waaronder maar niet uitgesloten tot de ontvanger, die
verband houden met het niet nakomen van contractuele verplichtingen van de opdrachtgever.
Artikel 8: – Laden en lossen van overige goederen.
1. Lading en vrachtpapieren dienen vóór lossing te worden gecontroleerd door de opdrachtgever. Hurkmans is niet verantwoordelijk voor
eventuele gevolg,- of vertragingsschade door het aanleveren van de verkeerde producten, al dan niet te wijten aan een fout door Hurkmans.
Artikel 9: – Onderzoeksplicht, adviezen en inlichtingen
1. Opdrachtgever is gehouden de door Hurkmans aan haar afgeleverde zaken onverwijld grondig op deugdelijkheid, samenstelling en
volledigheid te (laten) onderzoeken / controleren teneinde na te gaan of de zaken voldoen aan de overeenkomst.
2. Alle gegevens en inlichtingen verstrekt door Hurkmans over onder meer de geschiktheid en toepassing van de geleverde zaken, zijn geheel
vrijblijvend gegeven, binden Hurkmans niet en ontheffen opdrachtgever niet van het (laten) doen van eigen controles en testen als bedoeld
in artikel 8.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan dergelijke gegevens en inlichtingen.
3. Technische (toepassings)adviezen geeft Hurkmans naar beste weten op basis van ervaringsgegevens.
Artikel 10: Prijzen en betalingstermijnen
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en luiden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Transporttarieven gelden
franco het afleveradres mits over de verharde weg bereikbaar binnen geldende verkeersregels.
2. Hurkmans is gerechtigd geoffreerde en/of overeengekomen prijzen met doorberekening van B.T.W. evenredig te verhogen, indien na offerte
of na de totstandkoming van de overeenkomst kosten van materialen of grondstoffen dan wel arbeidskosten, overheidsheffingen of
invoerrechten zijn gestegen, voorts indien de inkoopprijzen door een wijziging van de muntwaarde van de Euro ten gevolge van een wijziging
van de wisselkoersen of anderszins zijn gestegen en tenslotte indien door opdrachtgever wijzigingen worden aangebracht in de order als
gevolg waarvan voor Hurkmans hogere kosten ontstaan dan waarvan in de offerte is uitgegaan.
3. Indien geen prijs is overeengekomen, gelden de dagprijzen, gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van offerte.
4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Reclames over facturen dienen
binnen 8 dagen ingediend te worden.
5. Bij overschrijdingen van de betaaltermijn behoudt Hurkmans het recht om de betaalcondities eenzijdig aan te passen.
Artikel 11: Eigendomsovergang i.g.v. koop en verkoop
1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Hurkmans geleverde of nog te leveren zaken. De
eigendom van de zaak gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer al het door opdrachtgever aan Hurkmans uit hoofde van leveringen of
werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Hurkmans is voldaan. Ingeval van bewerking, verwerking,
vereniging, vermenging of zaaksvorming van de zaak met zaken welke aan anderen in eigendom toebehoren, wordt Hurkmans, voor zover
rechtens mogelijk, eigenaar van de aldus ontstane zaken. Tot die tijd is opdrachtgever niet gerechtigd de zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen dan wel te belasten met enig beperkt recht, anders dan in de normale uitoefening van zijn
bedrijf.
2. Opdrachtgever is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van Hurkmans rust, identificeerbaar te houden en/of
te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij opdrachtgever bevindende zaken af te zonderen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
opdrachtgever verplicht deze derden op het eigendomsvoorbehoud te wijzen en Hurkmans zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht,
daarvan op de hoogte te stellen.
4. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Hurkmans
niet nakomt, is Hurkmans zonder ingebrekestelling gerechtigd die zaken terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Hurkmans de plaats te
betreden waar deze zaken zich bevinden. Hurkmans heeft het recht de kosten verbonden met zulke terugname van zaken, aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Indien de zaken als bedoeld in lid 1 niet meer teruggenomen kunnen worden, is opdrachtgever een vervangende schadevergoeding
verschuldigd gelijk aan de waarde van de betreffende zaken.
Artikel 12: Rechts- en forumkeuze
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Hurkmans en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van
roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
3. De rechtbank Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Hurkmans en opdrachtgever kennis te nemen.

Beton met uitzicht over ber

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan