Privacybeleid

Hurkmans en haar zusterbedrijven geven veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend de gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan daarom zorgvuldig om met deze informatie. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13 mei 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt, met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Gegevenstermijn en bewaartermijn

Hurkmans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Voor het in contact treden met u en het aangaan van overeenkomsten hebben wij gegevens van u nodig. Veel van de benodigde gegevens zijn te verkrijgen middels openbare registers. Echter zullen wij ook een aantal gegevens en documenten bij u persoonlijk op moeten vragen, aangezien deze niet in de openbare registers te raadplegen zijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Hurkmans verwerkt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake logistieke diensten, administratieve doeleinden en om contact met u te kunnen opnemen. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

De door Hurkmans verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in dit artikel genoemde verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Aanmelding nieuwsbrieven

Wanneer er via een van onze websites een emailadres wordt ingevuld, gaat u ermee akkoord dat wij u nieuwsbrieven mogen sturen. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden via een knop onderaan elke nieuwsbrief.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hurkmans op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
In het geval van een sollicitatie welke niet direct tot een aanstelling binnen Hurkmans leidt bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar en kunnen u in deze periode benaderen als er binnen onze organisatie een andere mogelijke passende functie beschikbaar komt.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen, beperken of verwijderen

U heeft het recht om gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek met die strekking doen en sturen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen 6 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek op het bij ons bekende e-mailadres of per post.

Gebruik Social Media

Op de website van Hurkmans kunnen knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook.

Hurkmans houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van derde partijen gebruik gaat maken is het daarom raadzaam eerst het privacybeleid van deze derden door te lezen.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy-zaken. U ontvangt dan binnen 6 weken een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
In voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hurkmans.

Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Op welke bedrijven is het privacybeleid van Hurkmans van toepassing?

 • BEJA B.V.                         KVK    72398043
 • Hurkmans Transport B.V. KVK    17074910
 • Conovation B.V. KVK    23023580
 • Betonal B.V. KVK    17091933
 • Silomix B.V. KVK    63926962

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Hurkmans is gerechtigd dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.

Eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het privacybeleid kunt u richten aan: info@hurkmans-transport.nl

 

 

 

Beton met uitzicht over ber

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan